Tiskalniku prijazno

Prejemniki priznanj SNK WEC za leto 2005

Elektro Gorenjska d.d.

dr. Milan Medved

Irena Debeljak

Prejemniki priznanj za pretekla leta

Podjetja

Petrol energetika Ravne, d.o.o. (2004)

Petrol- Energetika Ravne, d.o.o. v slovenskem prostoru prevzema vidno in aktivno vlogo pri oskrbi odjemalcev v energetsko intenzivnih panogah jeklarstva in strojno predelovalne industrije ter v oskrbi odjemalcev v geografsko povezanih lokalnih skupnostih. Vse to zahteva celovitost pri načrtovanju in iskanju sodobnih energetskih konceptov oskrbe z energijo, še posebej v obdobju odpiranja energetskega trga z električno energijo in zemeljskim plinom.

NE Krško (2003)

Elektrarna je pričela s poskusnim obratovanjem l. 1981 in z rednim komercialnim obratovanjem 1. januarja 1983 in je v 20-letih pokrila 8 do 9-letno porabo Slovenije po električni energiji. Izkoriščenost NEK je bila v l. 2002 kar 92-odstotna. NEK je aktivna članica organizacij WANO, INPO, IAEA in NUMEX. Elektrarno je v dvajsetih letih obiskala vrsta mednarodnih misij, ki podajajo ugotovitev, da ima NEK dobro usposobljeno, visoko motivirano, profesionalno in izkušeno obratovalno ekipo.

ERIC-o (2002)

Oddelek za raziskovalno dejavnost se ukvarja z okoljskimi bazičnimi, aplikativnimi in razvojnimi raziskavami in monitoringi, usmerjenimi na zrak, tla, rastline, živali, ljudi in odpadke. Raziskave in spremljanje kakovosti v Šaleški dolini, spremljanje kakovosti reke Pake in pritokov, kakovosti vode v akumulacijah HE Moste, Vrhovo, Formin, ekološki monitoring na deponijah premoga, odlagališčih odpadkov, ocene vplivov na okolje, čištejše tehnologije uporabe preomoga. Pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 17025.

Elektro-Slovenija (2000)

Elektro-Slovenija d.o.o., od l. 1999 nosilec certifikata ISO 9001, je v obdobju 1995-2000 zraslo v najmočnejše podjetje elektrogospodarstva in postalo jamstvo finančne stabilnosti elektrogospodarskega sistema. Podjetje je v letu 1996 odprlo najsodobnejši republiški center vodenja v Ljubljani, ki omogoča optimalno, zanesljivo in varno obratovanje.

Geoplin d.o.o. (1998)

Zasleduje osnovni cilj - dolgoročno, zanesljivo, kako-vostno, cenovno ugodno in okolje-varstveno sprejemljivo oskrbo gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom; vzdrževanje plinovodnega sistema, skrb za obratovanje in nadaljnji razvoj.

Dravske elektrarne Maribor (1997)

Dravske elektrarne Maribor so največje podjetje za proizvodnjo hidroelektrične energije v Sloveniji, saj v 8 elektrarnah proizvedejo letno približno 2,535 milijonov KWh električne energije, kar pokrije 26% slovenskih potreb. Doprinos k elektrifikaciji, razvoju industrije in kakovosti življenja so doprinesle vse elektrarne v sistemu.

Plinarna Ljubljana (1996)

JP Energetika Ljubljana, d.o.o., SEKTOR PLINARNA se ob 135-letnici svojega obstoja uvršča med eno najstarejših podjetij javnega pomena v Ljubljani in v Sloveniji. 31. marca 1860 je bila med občino deželnega glavnega mesta Ljubljane in gospodom L. A. Riedingerjem, tovarnarjem iz Augsburga ter njegovimi pravnimi nasledniki sklenjena pogodba o uvedbi plinske razsvetljave v Ljubljani. S to pogodbo je bila L. A. Riedingerju dana za dobo 35-ih let izključna pravica dobave plina za razsvetljavo ljubljanskih ulic in trgov. Leto in pol kasneje, natančno 9. novembra 1861, so na ljubljanskih ulicah in trgih zagorele prve plinske svetilke. Tak je bil začetek Plinarne Ljubljana, ki se je iz majhnega podjetja za proizvodnjo svetilnega plina za razsvetljavo mesta, postopoma razvila v močno organizacijo, ki igra pomembno vlogo pri energetski oskrbi mesta.

Rudnik lignita Velenje (1995)

RLV je s svojo strategijo postavil zanesljivo oskrbo Termoelektrarne Šoštanj s premogom, varnost pri rudarjenju s poudarkom na humanizaciji dela in skrbi za delovne ljudi, simbiozo z okoljem, konkurenčnost z uvoženimi premogi, kar omogoča gospodarno proizvodnjo lignita.

Posamezniki

Natan Bernot (2004)

Natan Bernot je v letu 1992 po osamosvojitvi izpeljal vse organizacijske in pravne postopke za registracijo društva in za sprejem društva v mednarodno skupnost WEC. Vzporedno s tem je vpeljal lokalno, regionalno in mednarodno delovanje SNK WEC, vse z namenom izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja energije, energeskega gospodarstva ter znanosti in razvoja.

Niko Martinec (2003)

Sekretar Združenja za energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije, delo pri Nacionalnem energetskem programu v okviru EGS-ri Maribor, organizacija tematskih sestankov, okroglih miz in strokovnih konferenc in povezava z drugimi interesnimi združenji, obravnave energetske oskrbe ter načrt aktivnosti pridružitve EU, strateška konferenca "Slovenska energetika napenja jadra pred polnopravnim članstvom v EU".

Janko Kosmina (2002)

Dolgoletni direktor Istrabenz, nekdanji župan v občini Koper, nekdanji vrhunski športnik in uveljavljen jadralec, gospodarski vizionar, ki je zasnoval uspešen poslovni koncept s petimi delniškimi družbami in začel sklepati strateška zavezništva z domačimi in tujimi partnerji v plinski in naftni dejavnosti, dobitnik priznanj Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja managerjev, regijske zbornice in medijev.

dr. Franc Žerdin (2001)

Direktor Premogovnika Velenje je postavil strateške cilje zagotovljanja proizvodnje lignita za tehnično in ekonomsko uspešno poslovanje premogovnika in Termoelektrarne Šoštanj in ustvaril sodobno, odprto podjetje z vrednotami: človek, uspešnost, varnost, znanje, skrb za okolje, ustvarjalnost in tovarištvo.

dr. Ivo Banič (2000)

Generalni direktor ELES-a od 1995-2000 je skupaj z zaposlenimi vzpostavil vzvode, ki so ELES umestili kot središčno podjetje slovenskega energetskega gospodarstva tako v smislu zagotavljanja likvidnosti sistema kot obnovitvenih posegov. Stalen vzpon podjetja zaznamuje tudi članstvo v EPRIJ-ju, vodilnem svetovnem inštitutu na področju energetike v ZDA, članstvo v UCPTE, UNIPEDE, CIGRE, WEC in predsedovanje SUDEL. Predsednik SNK WEC od 1995-2000 in častni predsednik SNK WEC.

Jaroslav Vrtačnik (2000)

Dolgoletni direktor TE Šoštanj, zanoval in usklajeval je projekt okoljevarstvenega sanacijskega programa za uravnoteženo umestitev elektrarne z okoljevarstvenimi zahtevami in informacijskim sistemom obremenitve okolja, kar se je zaključilo z izgradnjo čistilne naprave na bloku 4 in bloku 5.

Metod Dragonja (1999)

Med leti 1996 in 1999 je bil kot minister za gospo-darstvo član Vlade R Slovenije in tvorec priprav pogajalskih stališč R Slovenije za EU ter priprave energetskega zakona leta 1999. Obdobje ministrovanja je zaznamovano s številnimi vlaganji v energetske objekte (prenova Soških elektrarn, TE Brestanica, TE Šoštanj, NE Krško, koncesijska pogodba za verigo HE na spodnji Savi.)

Savo Janežič in Jože Praper (1998)

Eden najuglednejših projektantov hidro-energetskih objektov v Sloveniji in tudi v bivši Jugoslaviji, nestor pregradnega inženirstva, več kot 50 let aktivnega in uspešnega dela pri snovanju hidro-energetskih objektov, vodenje projektivnega biroja v okviru Združenih narodov (izgradnja HE Modri Nil), nekdanji predsednik društva za visoke pregrade in nosilec plakete Nikola Tesla in prejemnik državnega odlikovanja Orden dela z zlatim vencom.

Andrej Ciuha (1997)

Nekdanji direktor JP Energetika, predsednik jugoslovanske komisije za uvajanje toplotnih števcev, član Eroheat+Power, Unichal in delo z IEA, ekspert v mnogih mednarodnih organizacijah, je učinkovito prispeval, da je podjetje presegalo povprečje v svoji dejavnosti in se uveljavilo v tujini.

Stane Rožman (1996)

Glavni direktor Jedrske elektrarne Krško je s svojim delom na znanstveno-raziskovalnem, podjetniškem, razvojnem, vzdrževalnem in obratovalnem področju odločilno prispeval, da je elektrarna presegala povprečje v svoji dejavnosti v svetu in bila deležna afirmacije v tujini. Direktor Rožman se s svojim zglednim delom v elektrarni izjemno uspešno zavzema za visoko strokovnost in usposobljenost vsega obratovalnega osebja, učinkovito organizacijo poslovanja, varnost obratovanja, zanesljivost in ekonomičnost, skratka za vse elemente utrjevanja pojma varnostna kultura, ki je danes v svetu postala vodilo in osnovna filozofija za doseganje čimboljšega in uspešnejšega obratovanja ne samo jedrskih naprav, ampak gospodarstva na sploh.

Janez Sterniša (1995)

Nekdanji minister za energetiko, dolgoletni direktor Elektrogospodarstva Slovenije in Inštituta Milana Vidmarja, kjer je prispeval k razširitvi programa dela inštituta na področje celotne energetike ter inštitutu in Sloveniji utrl številna pota povezovanj s podobnimi inštitucijami v Evropi in ZDA, intenzivno sodeloval s Svetovnim energetskim svetom in z osebno pobudo odločilno vplival na pravočasno vključitev mlade slovenske države v redno članstvo WEC že l. 1992. Častni podpredsednik SNK WEC.

Novinarji

Minka Skubic Buhin (2004)

Gospa Minka Skubic v glasilu elektrogospodarstva Naš stik, pa tudi drugod, objavlja vse pomembnejše dogodke, povezane z elektrogospodarstvom oz. energetiko, od oskrbe Slovenije z električno energijo do sprememb, povezanih z odpiranjem trga. Vsi njeni prispevki, tako s strokovnega kot izobraževalnega in informativnega stališča, imajo jasno sporočilno vrednost. Pri tem pa temeljijo na verodostojnosti in preverbi podatkov, vse z namenom približati strokovno tematiko bralcu z dodano izobraževalno noto.