Tiskalniku prijazno

Pravilnik o podeljevanju priznanj

 1. Ker je poslanstvo Svetovnega energetskega sveta (WEC), da promovira zdržno preskrbo in rabo energije v največjo korist vseh, in ker so naloge WEC, da v imenu držav članic podaja stališča o energiji in okolju, medsebojnih odnosih med različnimi oblikami energije, o energiji in odnosih z javnostmi, o finansiranju energetskih dejavnosti in o ekonomskem vplivu energije, o smotrni in učinkoviti rabi energije, o energiji in njenem trošenju in o energijskih potrebah držav v razvoju, in ker je to poslanstvo in naloge WEC, kot svoje sprejel tudi Slovenski odbor WEC v svojem statutu (1. člen ) in zato, da bi Slovenski odbor dosegel te cilje, SNK WEC spremlja delovanje podjetij in posameznikov v Sloveniji s stališča njihovega prispevka k doseganju teh ciljev.
 2. SNK WEC ugotavlja kvaliteto teh prispevkov in najboljše med njimi vrednoti po naslednjih merilih:
  A. za podjetja: razvoj podjetja, ki presega slovensko povprečje v stroki in katerega rezultati pomenijo uspeh tudi v mednarodnem merilu s stališča podjetniškega vodenja, rentabilnosti poslovanja, produktivnosti, naprednosti poslovanja, uporabnosti raziskovalnih rezultatov, novih možnosti produktivnega zaposlovanja, odprtosti za tuje izzive, afirmacije kadrov, uveljavljanja dosežkov v tujini, regionalno in globalno.
  B. za posameznike: znanstveno-raziskovalni, podjetniški, razvojni, vzdrževalni, obratovalni in drugi dosežki posameznikov ali skupin, ki v svoji dejavnosti presegajo slovensko povprečje in so upravičeni ali deležni afirmacije v tujini.
 3. SNK WEC podeljuje, za uspehe trajnega pomena pri zagotavljanju in racionalni rabi energije, ki so pomembni za gospodarski, družbeni in kulturni razvoj Slovenije v evropskem in svetovnem prostoru, priznanja SNK WEC.
 4. Oblika priznanja: na čelni strani je znak SNK WEC, ime in priimek prejemnika, letnica jubileja, na A4 formatu, v dveh oblikah, in sicer za podjetja in institucije in za posameznike.
 5. Predloge za dodelitev priznanj lahko podajo kolektivni ali individualni člani SNK WEC skladno z merili po tem pravilniku.
 6. Predloge za priznanje obeh vrst v posameznem letu zbira Administrativna komisija SNK WEC do 31. 3. v tekočem letu.
 7. Komisija sprejema in pripravlja predloge za podelitev priznanja, proučuje sprejete predloge in po potrebi zahteva od predlagatelja dopolnitve in dokaze za podane predloge in svoje predloge posreduje predsedstvu z navedbo del in dejanj in obrazložitvijo.
 8. Komisija opravlja tudi vsa druga dela, ki so potrebna v zvezi s podeljevanjem priznanj.
 9. O podelitvi letnih priznanj odloča Predsedstvo SNK WEC, ki praviloma podeli po eno priznanje vsake vrste. Izjeme mora predsedstvo posebej utemeljiti.
 10. Stroški podelitve priznanj bremenijo letni proračun društva.